Μαθητικές κοινότητες

Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά
θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών,
γονέων, μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Μήλου, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη
σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη
σχολική μονάδα.

Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό, αφού μέσα από την διαδικασία
ανάδειξης και τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων καλλιεργούνται
επικοινωνιακές δεξιότητες και γίνεται «μύηση» των μαθητών σε
συλλογικές διαδικασίες αντιμετώπισης ζητημάτων και επίλυσης
προβλημάτων μέσω της συμμετοχής και του διαλόγου.

Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Μήλου εκπροσωπούνται σε επίπεδο τμήματος τάξης
από το πενταμελές μαθητικό συμβούλιο και σε επίπεδο ολόκληρου σχολείου
από το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο. Η θητεία όλων των συμβουλίων
διαρκεί ένα έτος. Τα συμβούλια αναδεικνύονται από τους μαθητές και τις
μαθήτριες του ΕΠΑ.Λ. Μήλου με άμεση μυστική ψηφοφορία στην αρχή κάθε
σχολικής χρονιάς.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε: α) τον «Κανονισμό
λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους», και β)
τον Κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων με γλωσσικά σχόλια
για την καλύτερη κατανόησή του και με γλωσσάρι βασικών όρων του. Τα
παραπάνω κείμενα είναι μέρος υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος της
Βουλής των Εφήβων με τίτλο “Οι Μαθητικές Κοινότητες” του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Μαθητικές κοινότητες για όλους

Γλωσσάρι μαθητικών κοινοτήτων