Νομοθεσία

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
2021-2022

 

19/11/2021 Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας ΕΠΑΛ για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το
2022-2023 και εφεξής.
ΦΕΚ5400_Β_2021
2021-2022

 

19/11/2021 Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών 
για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές
της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς
και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής
ΦΕΚ 5399_Β_19-11-2021 _ Υ.Α. 148469 _ 18-11 _ Καθορισμός Σ.Β. μαθημάτων …
2021-2022

 

30-11-21 Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έτους 2022. 2021_11_30_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΠΑΛ_2022
2021-2022

 

26/10/2021 Τροποποίηση της K.Y.A. λειτουργίας Σχολικών Μονάδων (και μέτρα προστασίας από την Covid19) ΓΠοικ_66036_β_4960_21_τροπ_ΛΕΙΤ ΣΧ
2021-2022 10/9/2021 K.Y.A. λειτουργίας Σχολικών Μονάδων (και μέτρα προστασίας από την Covid19) ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2021-2022 10/9/2021 K.Y.A. Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, 2021-2022 Κ Β 4188_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2021-2022 21/5/2021 Καθορισμός Πανελλήνιων Μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022. ΦΕΚ 2140_Β_21-5-2021 _ Υ.Α. 56755_Α5_2021 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζό…
2021-2022 ΙΣΧΥΟΝ_ΘΕΣΜΙΚΟ_ΠΛΑΙΣΙΟ_ΕΠΑΛ ΙΣΧΥΟΝ_ΘΕΣΜΙΚΟ_ΠΛΑΙΣΙΟ_ΕΠΑΛ_30.9.2021